Strefa studenta

terminarz zjazdów

I stopień

ekonomiaPOBIERZ TERMINARZ

Plan zajęć znajdziesz w Wirtualnym Dziekanacie.

PedagogikaPOBIERZ TERMINARZ

Plan zajęć znajdziesz w Wirtualnym Dziekanacie.

II stopień/5-letnie

ekonomiaPOBIERZ TERMINARZ

Plan zajęć znajdziesz w Wirtualnym Dziekanacie.

pedagogikaPOBIERZ TERMINARZ

Plan zajęć znajdziesz w Wirtualnym Dziekanacie.

psychologia (jednolite mgr)POBIERZ TERMINARZ

Plan zajęć znajdziesz w Wirtualnym Dziekanacie.

 

 

studia podyplomowe


KOMISJE EGZAMINACYJNE -STUDIA PODYPLOMOWE - PAŹDZIERNIK 2019PLAN ZAJĘĆ

Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
Przygotowanie Pedagogiczne
Neurologopedia
Odnawialne zasoby i źródła energii
Doradztwo Zawodowe

 


 

Terminarz zjazdów
w roku akademickim 2019/2020

Studia podyplomowe - terminarz 2019/2020

 

 

program erasmus+

W ramach Programu Erasmus+ studenci mogą ubiegać się o wyjazdy na studia i na praktyki do krajów uczestniczących w Programie oraz do niektórych krajów partnerskich. Student ma prawo wyjechać do uczelni/instytucji, z którymi Staropolska Szkoła Wyższa posiada podpisane umowy bilateralne. Do krajów uczestniczących w Programie Erasmus zalicza się 33 państwa określane jako kraje programu.

sprawdź

Praktyki

Poniżej znaleźć można wszystkie niezbędne dokumenty do odbycia praktyk oraz programy. Wystarczy kliknąć w nazwę swojego kierunku. Powodzenia na praktykach!

ekonomia - I st. - obecny 2 rok

Dokumenty w trakcie przygotowania...

ekonomia - I st. - od naboru 2018/19

Dokumenty w trakcie przygotowania...

ekonomia - II st.

Dokumenty w trakcie przygotowania...

finanse i rachunkowość

Dokumenty w trakcie przygotowania...

stypendia

POMOC MATERIALNA

Studenci i kandydaci starający się o pomoc materialną powinni:
1. Dokładnie zapoznać się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów StSW.
2. Wypełnić zgodnie z wytycznymi wniosek o:
•    stypendium rektora,
•    stypendium socjalne, jeśli kwota dochodu netto na jednego członka w rodzinie nie przekracza 1000zł,
•    stypendium specjalne – z dołączeniem aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w przypadku wniosku o stypendium specjalne nie są wymagane dokumenty o dochodach).
We wniosku należy OBOWIĄZKOWO wypełnić numer konta bankowego oraz podpisać oświadczenia. Kandydaci na pierwszy i drugi stopień w rubryce:
Nr albumu wpisują nowy nr albumu lub zostawiają puste miejsce.
Pierwszy termin składania wniosków o pomoc materialną upływa:
dla studentów – do 31 sierpnia dla kandydatów – do 15 września. Kolejne terminy – do 15. dnia  każdego miesiąca.

.

zapomogi

1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

2. Do zdarzeń, które mogą uzasadniać przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności:

 1. powódź,
 2. pożar,
 3. kradzież,
 4. ciężką chorobę studenta,
 5. ciężką chorobę lub śmierć osoby najbliższej,
 6. utratę pracy.

3. Zapomoga nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym.


Oświadczenie o składkach zdrowotnych


Oświadczenie członka rodziny  


Wniosek   o przeksięgowanie stypendium  


Wniosek o przyznanie stypendium
 
Wniosek o przyznanie stypendium rektora

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów


Wniosek o przyznanie zapomogi


Oświadczenie do samodzielności finansowej studenta
 

 

opłaty za studia

kwestura staropolskiej szkoły wyższej w kielcach

 • 25-666 Kielce, ul. Ponurego Piwnika 49
 • tel. kontaktowy: 41 345 85 88, 41 345 23 57 wew. 104
 • e-mail: kwestura@etins.edu.pl
 • godziny otwarcia:
 • poniedziałek-piątek 8.00-15.30

ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR ZA STUDIA

Fakturę dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a taką osobą jest student, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług wystawia się tylko i wyłącznie na żądanie tych osób.
W związku z powyższym, fakturę wystawiamy na żądanie studenta zgłoszone w ciągu 7 dni od dnia dokonania opłaty za studia. Żądanie można zgłosić osobiście w Kwesturze, listownie lub na adres email: kwestura@etins.edu.pl według odpowiedniego wzoru wniosku zamieszczonego na stronie internetowej uczelni. Faktura wystawiana jest na osobę/podmiot, który dokonał zapłaty. Nie jest możliwe wystawienie faktury na firmę, w sytuacji gdy refunduje ona studentowi ponoszone przez niego koszty nauki, a przelewu dokonał student. Fakturę na firmę wystawiamy w przypadku, gdy firma płaci czesne w imieniu studenta.

Do pobrania

Informacja o plikach cookies i RODO