Biblioteka

GODZINY OTWARCIA


8.00-15.00
w terminach zjazdów

Biblioteki, ze zbiorów  których studenci mogą korzystać na podstawie legitymacji studenckiej i indeksu:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej

Zasoby biblioteki

Biblioteka StSW dawnej WSETiNS gromadzi głównie zbiory z zakresu nauk  społecznych. Od 2009 zaczęto gromadzić również pozycje z zakresu zdrowia publicznego. Księgozbiór wprowadzany jest do systemu komputerowego „Libra” dostosowanego do obsługi wydziałowych bibliotek uczelnianych. Biblioteka posiada wypożyczalnię i wydzieloną czytelnię na 15 samodzielnych stanowisk. Czytelnicy mają możliwość  korzystania z katalogów bibliotecznych on-line oraz z Internetu. 

Księgozbiór z zakresu nauk ekonomiczno-społecznych obejmuje wydawnictwa z dziedziny ekonomii, historii myśli ekonomicznej, polityki społecznej i gospodarczej, integracji Polski z UE, turystyki, organizacji i zarządzania, marketingu, finansów, rachunkowości, bankowość, prawa, ekologii, geografii turystycznej i gospodarczej, hotelarstwa, gospodarki regionalnej, samorządu terytorialnego, gospodarki mieszkaniowej, agroturyzmu, ekonometrii, statystyki, matematyki, informatyki, logistyki, socjologii, filozofii, logiki  i in. 

Księgozbiór z zakresu nauk pedagogicznych obejmuje wydawnictwa z dziedziny dydaktyki ogólnej, historii myśli pedagogicznej, pedagogiki ogólnej, społecznej, specjalnej, pedagogiki pracy, porównawczej, podstaw kształcenia i wychowania, teorii wychowania, badań pedagogicznych, edukacji zdrowotnej i ekologicznej, podstaw rozwoju człowieka, metod badań pedagogicznych, systemów pedagogicznych, patologii społecznych, technologii informacyjnych, języków obcych, prawa i organizacji oświaty, filozofii, psychologii ogólnej, klinicznej, rozwojowej, psychoterapii, socjologii ogólnej, wychowania, rodziny, etyki, antropologii kulturowej,  metodologii badań społecznych, pedeutologii,  oraz poszczególnych specjalności z zakresu: logopedii, diagnozy i terapii pedagogicznej, resocjalizacji, pracy socjalnej oraz edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Biblioteka ściśle współpracuje z Oficyną Wydawniczą Uczelni działającą od 2 .04. 2012 r. Wydaje ona m. innymi serię Zeszytów Naukowych "GOSPODARKA i FINANSE" oraz Studenckie Zeszyty Naukowe WSETINS . 

Biblioteka gromadzi również publikacje pracowników uczelni tworząc równocześnie elektroniczną bazę bibliograficzną dokumentującą dorobek piśmienniczy kadry naukowej. 

Od 2011 roku biblioteka kataloguje prace dyplomowe absolwentów tworząc bazę elektroniczną tych prac udostępnianych w czytelni. Prace nad systematyzowaniem katalogu tematycznego prac mają charakter ciągły.

Publikacje pracowników uczelni, Zeszyty naukowe w wersji on-line oraz prace dyplomowe absolwentów dostępne są do wglądu w E-czytelni w godzinach pracy biblioteki.

Poszerzono bazę biblioteczną w wersji elektronicznej (libra.ibuk.pl) Instrukcja korzystania z książek w wersji elektronicznej znajduje się w zakładce Biblioteka / Czytelnia Internetowa IBUK LIBRA.

W Bibliotece Głównej i bibliotekach wydziałowych studenci mogą korzystać z bazy ilibrary gwarantującej dostęp do zasobów: BOOKS -  książek podzielonych wg tematów, Roczników i Prognoz oraz serii książek, PAPERS - czasopism eg tytułów, Roczników i Prognoz , serii dokumentów roboczych, STATISTICS - baz statystycznych, głównych tabel, publikacji statystycznych oraz źródeł i metod, FACTBOOK – wszystkich wydań OECD Factbook, GLOSSARIES – wydań słowników OECD. Wyszukiwań można dokonywać wg tytułu, abstraktu, autora, ISBN/ISSN/DOI, spisu treści lub kraju.

W ramach płynności wypożyczeń w maju 2012 podpisano umowę między bibliotekami uczelni: WSETiNS, WSH i WSEiP o wykorzystaniu własnych bibliotek do doskonalenia procesu dydaktycznego każdej ze stron. Biblioteki udostępniają  swe zbiory wszystkim zainteresowanym w czytelniach i w ramach ogólnodostępnych systemów informacyjnych. Udostępnianie zbiorów odbywa się na zasadach ustalonych w regulaminach udostępniania zbiorów. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony począwszy od 1 września 2012.

Wydziały zamiejscowe maja podpisane umowy z największymi bibliotekami w miastach dysponującymi bogatymi zbiorami z zakresu literatury naukowej.

Zasoby biblioteki Wydziału Zamiejscowego w Bochni

Regulamin biblioteki

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI 

STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ 

W KIELCACH

 

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1

Biblioteka Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, zwana dalej Biblioteką, jest biblioteką naukową i pełni jednocześnie funkcję ośrodka informacji naukowej.

§ 2

Biblioteka działa na podstawie Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, Ustawy o Bibliotekach i Statutu Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, zwanej dalej StSW.

§ 3

Ze zbiorów i urządzeń Biblioteki w sposób pełny mogą korzystać wszyscy pracownicy, studenci StSW oraz słuchacze studiów podyplomowych, zwani dalej Czytelnikami, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

§ 4

Pozostali Czytelnicy zainteresowani księgozbiorem naukowym i dydaktycznym gromadzonym w Bibliotece StSW  mogą korzystać z niego w czytelni, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

§ 5

Dane osobowe Czytelników gromadzone w Bibliotece StSW podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

§6

Z Biblioteki i czytelni można korzystać w dniach i godzinach ustalonych przez władze StSW i podanych do publicznej wiadomości.

 

ROZDZIAŁ 2

 

KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW

I. Zasady zapisu

§ 7

Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.

§ 8

Prawo do korzystania ze zbiorów i urządzeń Biblioteki nabywa się z chwilą okazania ważnej legitymacji studenckiej lub indeksu z wpisem na bieżący rok akademicki, pozostałym Czytelnikom - na podstawie dowodu osobistego.

§9

Legitymacja jest ważna przez okres studiowania w StSW.

§ 10

Legitymacji  nie wolno odstępować innym osobom.

§ 11

Zgubienie legitymacji należy niezwłocznie zgłosić w dziekanacie.

§ 12

Czytelnik powinien zawiadomić Bibliotekę o każdej zmianie adresu zameldowania i nazwiska.

 

§ 13

Osoba zapisująca się do Biblioteki powinna zapoznać się z jej Regulaminem. Rażące naruszenie Regulaminu daje podstawę pozbawienia Czytelnika prawa korzystania z Biblioteki.

 

II. Wypożyczanie

§ 14

Podstawą do wypożyczenia, otrzymania książek lub innych dokumentów gromadzonych w Bibliotece jest okazanie bibliotekarzowi ważnej legitymacji studenckiej lub dowodu osobistego.

§ 15

Czytelnik chcący wypożyczyć książkę powinien na podstawie katalogu podać bibliotekarzowi następujące informacje o książce, którą chce pożyczyć: nazwisko autora, tytuł i sygnaturę.

§ 16

Maksymalna ilość wypożyczonych książek dla poszczególnych grup Czytelników wynosi:

pracownicy - 5 woluminy, studenci i słuchacze studiów podyplomowych - 4 woluminy.

§ 17

Książki wypożycza się:

pracownikom - na jeden semestr,

studentom - na 1 miesiąc,

słuchaczom studiów podyplomowych - na 1 miesiąc.

§ 18

Na prośbę czytelnika zgłoszoną przed upływem terminu zwrotu (osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną) jednokrotnie może zostać przedłużony termin zwrotu książki (o ile nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych użytkowników).

§ 19

W przypadku przekroczenia terminu zwrotu książki, Czytelnikowi nalicza się karę za każdy dzień zwłoki. Wysokość opłaty określa Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

§ 20

Biblioteka ma prawo zażądać zwrotu książki w czasie krótszym niż wyznaczony termin, w wypadku, gdy jest ona szczególnie poszukiwana przez Czytelników.

§ 21

Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność za stan powierzonych im książek. Aby uniknąć odpowiedzialności za już istniejące uszkodzenia należy zgłosić je przy odbiorze książki. Użytkownik powinien zwrócić książkę w takim stanie, w jakim została mu udostępniona.

§ 22

W razie uszkodzenia lub zgubienia książki, Czytelnik zobowiązany jest: odkupić egzemplarz tego samego autora, tytułu i tego samego, lub najnowszego wydania, dokonać wpłaty w wysokości pięciokrotnie wyższej od antykwarycznej wartości dzieła, ustalonej przez kierownika biblioteki (np. w przypadku, książek pochodzących z darów, gdy nie jest możliwe ustalenie ceny rynkowej), odkupić inne dzieło wyznaczone przez kierownika biblioteki. Egzemplarz zniszczony lub odnaleziony pozostaje własnością

biblioteki.

§ 23

Biblioteka prowadzi rezerwację książek.

§ 24

Studentów obowiązuje system corocznego rozliczania się z wypożyczonych książek. Jednym z warunków uzyskania zaliczenia kolejnego roku akademickiego jest pieczątka w indeksie "Książki zwrócono", która uniemożliwia studentowi korzystanie z usług wypożyczalni do czasu otrzymania wpisu w indeksie na

następny rok akademicki. Studenci kończący studia – przed otrzymaniem dyplomu, przerywający naukę w StSW – przed otrzymaniem dokumentów zobowiązani są do:

zwrotu wszystkich materiałów bibliotecznych,

przedłożenia karty obiegowej w celu potwierdzenia

uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki.

§ 25

Pracownicy rozwiązujący umowę o pracę, będący Czytelnikami Biblioteki, winni uzyskać potwierdzenie uregulowania wszelkich swoich zobowiązań wobec Biblioteki.

 

III. Czytelnia

§ 26

Z czytelni może korzystać każdy po uprzednim pozostawieniu u bibliotekarza legitymacji studenckiej lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

§ 27

W czytelni udostępnia się księgozbiór podręczny Biblioteki, czasopisma oraz inne materiały biblioteczne sprowadzone z magazynu. W wydzielonej części czytelni znajdują się komputery (czytelnia multimedialna).

§ 28

Zbiory gromadzone w czytelni udostępnia się wyłącznie na miejscu.

§ 29

Czytelnicy wchodzący do czytelni zobowiązani są do: pozostawienia okryć wierzchnich w szatni, zachowanie ciszy i porządku.

§ 30

Zbiory znajdujące się w magazynie wydaje bibliotekarz. Po wykorzystaniu Czytelnik zwraca wydawnictwa bezpośrednio bibliotekarzowi.

§ 31

Wynoszenie czasopism i książek z czytelni bez zgody bibliotekarza jest niedopuszczalne.

§ 32

Do czytelni nie wolno wnosić włączonych telefonów komórkowych, napojów i artykułów spożywczych. Nie można spożywać posiłków.

§ 33

Czytelnicy mogą korzystać w czytelni z własnych komputerów przenośnych, jeżeli nie zakłóca to pracy innym osobom.

 

IV. Czytelnia multimedialna.

§ 34

Z komputerów zainstalowanych w czytelni multimedialnej korzystać mogą pracownicy i studenci StSW.

§ 35

Komputery w czytelni służą do udostępniania źródeł informacji niezbędnych do studiowania i prac naukowo-badawczych, przeglądu baz własnych biblioteki i Internetu, do pisania prac kontrolnych, semestralnych, dyplomowych, magisterskich itd.

§ 36

Wszyscy użytkownicy powinni pozostawić bibliotekarzowi dowód potwierdzający tożsamość.

§ 37

Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z ich przeznaczeniem, tzn. w celach naukowo-badawczych i edukacyjnych. Zabrania się korzystania z gier, wchodzenia na strony o tematyce rozrywkowej.

§ 38

Do dyspozycji użytkowników komputerów w czytelni pozostaje drukarka. Za wydruki komputerowe pobiera się opłatę określoną przez Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

§ 39

Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach oraz instalowania innych programów przyniesionych z zewnątrz lub ściągniętych przez Internet. Są to programy zawierające publikacje pracowników uczelni, Zeszyty naukowe w wersji on-line oraz prace dyplomowe absolwentów dostępne są do wglądu w E-czytelni w godzinach pracy biblioteki. 

§ 40

Studenci i pracownicy mogą korzystać z wersji elektronicznej książek (libra.ibuk.pl), na które licencja została wykupiona przez Uczelnię . Aktualny wykaz pozycji znajduje się w katalogu  On-line udostępnionym na stronie internetowej Uczelni w zakładce: BIBLIOTEKA. Warunkiem korzystania z w/w jest pobranie od bibliotekarza osobistego kodu IBUK LIBRA 

§ 41

Przy komputerze pracuje jedna osoba.

§ 42

W przypadku znaczącego obciążenia bibliotekarz ma prawo określić limit czasowy pracy na stanowisku komputerowym.

 

ROZDZIAŁ 3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 43

Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu i stosowania się do zawartych 

w nim postanowień.

§ 44

Rozstrzygnięcie spraw nieuregulowanych postawieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji kierownika Biblioteki StSW. Od decyzji kierownika Biblioteki przysługuje odwołanie do Rektora StSW.

§ 45

Uwagi w sprawach związanych z korzystaniem ze zbiorów i urządzeń oraz działalnością informacyjno-usługową Biblioteki można zgłaszać ustnie lub pisemnie kierownikowi Biblioteki.

§ 46

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Biblioteki Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach

W oparciu o Regulamin Biblioteki StSW ustanawia się następujące opłaty pobierane przez Bibliotekę:

kara za przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych

wydawnictw (od każdego tytułu) za każdy dzień zwłoki wynosi - 0,30 zł.

wydruk jednej strony (czarno-białej) - 0,50 zł.

Zebrane kwoty przeznacza się na zakup materiałów dekoracyjnych do biblioteki, faktury przedstawia się kanclerzowi StSW.

Załącznik obowiązuje od dnia 1 października 2013 r.

Serwis POLONA

http://polona.pl/search/

 

Serwis POLONA, administrowany przez Bibliotekę Narodową, umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej – przeszukiwanie kolekcji, tworzenie własnych kolekcji opartych na zbiorach BN, tworzenie notatek do obiektów, dzielenie się nimi z innymi użytkownikami i komentowanie w serwisach społecznościowych.

Informujemy, że w czasie korzystania z serwisu, na naszych serwerach w sposób automatyczny gromadzone są następujące typy informacji o użytkownikach i ich aktywności w systemie:

logi, zawierające takie informacje jak adres IP, data i czas korzystania z biblioteki cyfrowej, lista odwiedzonych stron systemu, przy czym logi nie zawierają danych osobowych;

cookies (ciasteczka), które umożliwiają rozpoznanie preferowanych przez użytkownika ustawień systemu, zaś ich pobieranie przez użytkownika jest uzależnione od indywidualnych ustawień przeglądarki;

dane osobowe konieczne do założenia w systemie konta umożliwiającego pełne korzystanie z funkcjonalności serwisu, to jest: imię i nazwisko oraz adres e-mail, które wykorzystywane będą do kontaktu z użytkownikami w sprawach dotyczących funkcjonowania systemu.

Do logowania w serwisie POLONA użytkownicy mogą wykorzystać dane zgromadzone przez zewnętrzne systemy: Facebook, Twitter i Google+ - na serwerach BN gromadzone są tylko wymienione powyżej dane pobrane z tych serwisów. POLONA nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności ww. stron. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyłączną odpowiedzialność za politykę prywatności na danej stronie WWW ponosi podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną na danej stronie.

Na podstawie logów i ciasteczek generowane są dane statystyczne przydatne dla określenia profilu użytkownika biblioteki cyfrowej i jego potrzeb odnośnie systemu. Dane te zostaną wykorzystane do wzbogacenia zawartości biblioteki cyfrowej i poprawy jej funkcjonalności, a także do monitorowania i administrowania ruchem na stronie oraz do celów naukowo-badawczych. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Dane dotyczące użytkowników POLONY gromadzone na serwerach Biblioteki Narodowej są zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem i nie będą udostępniane osobom trzecim.

Administratorem danych osobowych osób korzystających z serwisu POLONA jest Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie (al. Niepodległości 213, 02-086 Warszaw), wpisana do Rejestru Narodowych Instytucji Kultury za nr 31/92. Dane osobowe użytkowników serwisu POLONA przetwarzane są przez Bibliotekę Narodową w celu świadczenia usługi dostępu do biblioteki cyfrowej. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane przez okres konieczny dla świadczenia usług w ramach serwisu POLONA zgodnie z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz 1204).

Każdy użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, zwracając się w tym celu do Biblioteki Narodowej. Danych zbieranych automatycznie nie można zmienić ani usunąć.

Korzystając z serwisu POLONA wyrażają Państwo zgodę na warunki określone powyżej. Wszelkie zmiany dotyczące polityki prywatności będą zamieszczane na tej stronie.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na gromadzenie i przechowywanie danych, lub chcą usunąć konto - prosimy o przesłanie informacji za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Wirtualna Biblioteka Nauki

"Wirtualna Biblioteka Nauki to istotne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, a także ważna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe. Wirtualna Biblioteka Nauk"

Przejdź do Wirtualnej Biblioteki Nauki

Czytelnia internetowa IBUK LIBRA

UWAGA CZYTELNICY
Od 20 lutego 2019 roku uruchamia się nową ofertę książek w wersji elektronicznej.  Mogą z niej korzystać studenci na podstawie otrzymanego w 2018 roku PINu IBUK (automatyczne przedłużenie działania) lub po uzyskaniu nowego PINu IBUK. Oferta bezpłatnych publikacji w załączeniu.
Kody  PIN IBUK obowiązujących w terminie 20.02.2019 - 19.02.2020 są do pobrania (dla studentów z Kielc w bibliotece w Kielcach, dla studentów wydziałów zamiejscowych - w bibliotekach lub dziekanatach wydziałowych). Kody można zamawiać również drogą mailową wysyłając dane: nazwisko imię, nr albumu oraz  kierunek i miejsce studiowania na adres biblioteka@etins.edu.pl

Serwis IBUK LIBRA to czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim. Znajdziesz tam elektroniczne wersje książek z różnych dziedzin nauki, opublikowanych przez czołowych polskich wydawców. Korzystanie z serwisu wymaga posiadania konta myIBUK i bycia zalogowanym w czasie wykonywania większości operacji. Książki wykupione przez StSW można czytać przy użyciu komputera domowego po otrzymaniu specjalnego PIN-u i powiązaniu swojego konta indywidualnego IBUK z Uczelnią. Zainteresowanych otrzymaniem PIN-u prosimy o wiadomość zatytułowaną: "PIN IBUK", zawierającą w treści imię i nazwisko oraz numer albumu na adres biblioteka@etins.edu.pl

Zastosowana w IBUK LIBRA aplikacja do czytania książek działa w oknie przeglądarki internetowej. Nie ma potrzeby instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.

Przeglądarka internetowa musi wspierać standard HTML5. Zalecamy używanie aktualnej wersji Mozilla Firefox, Google Chrome lub Safari. Środowisko IBUK LIBRA działa w przeglądarce Internet Explorer od wersji 10. Starsze wersje IE nie zapewniają wsparcia standardu HTML5 oraz zawierają poważne luki w bezpieczeństwie.

Do prawidłowego działania aplikacji niezbędne jest stabilne połączenie z siecią Internet o przepustowości min. 512kb/s (zalecamy 2Mbps). Należy zezwolić na wykorzystywanie plików cookie oraz JavaScript.

Wykaz książek w wersji elektronicznej, z których mogą korzystać studenci.

Informacje i podpowiedzi jak poruszać się po platformie IBUK Libra

Przejdź do serwisu: http://www.libra.ibuk.pl/

Informacja o plikach cookies i RODO